Szukaj

REGULAMIN SKLEPU

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy BOBOCO działający pod adresem www.boboco.pl (dalej: Sklep) jest prowadzony przez: Jadwigę Tarleton z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: ul. Cukrowa 15B/4, 52-316 Wrocław).

Magazyn, wysyłka towarów oraz przyjmowanie zwrotów i reklamacji realizowana jest pod adresem do korespondencji: Paczkomat InPost o numerze WRO18M (Wałbrzyska 24, 52-314 Wrocław, Przy biurowcu).

1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz Wypożyczalni, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie oraz Wypożyczalni, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz usługi wypożyczenia odzieży za pośrednictwem strony internetowej z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest ukończenie 18 roku życia oraz :

 • posiadanie dostępu do Internetu;
 • posiadanie adresu e-mail;
 • zainstalowanie najnowszej wersji przeglądarki internetowej;
 • włączona obsługa javascript;
 • zainstalowanie wtyczki Flash Player;
 • akceptacja plików cookies.

1.4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

1.5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

1.6. Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

1.7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga zarejestrowania. 

1.8. Kupujący, najpóźniej w chwili złożenia zamówienia, jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przez złożenie zamówienia potwierdza, iż się z nim zapoznał.

II WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)

2.2. Klient, składa zamówienie, wskazując na produkty, którymi jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.3. W Koszyku, Klient ma możliwość:

 • dodawania i usuwania produktów oraz ich ilości;
 • wskazania adresu, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
 • wyboru sposoby dostawy (paczkomaty InPost, kurier, Poczta Polska, Paczka w Ruchu);
 • wyboru sposób płatności (przelew online lub zwykły);
 • dodania kodu rabatowego.

2.4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Klient podał nieprawdzie dane Sklep ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia powiadamiając o tym Klienta.

2.5. Wysyłka zakupionego/wypożyczonego towaru realizowana jest w terminie 2 dni roboczych, przy czym termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

2.6 Zakupiony/wypożyczony towar wysyłany jest w kopertach, foliopakach lub kartonikach, które nie posiadają żadnych oznaczeń mogących sugerować zawartość przesyłki oraz są nadawane przez neutralnego nadawcę, którego nazwa nie jest powiązana z branżą.

2.7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą dopiero w kolejnym dniu roboczym.

2.8. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

2.9. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie podmiotów pośredniczących w transakcji brak zapłaty w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się z chwilą otrzymania należności za towar.

2.10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sklep może zaproponować Klientowi:

2.10.1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

2.10.2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
2.10.3. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie potwierdzone z Klientem. Zamówienie na podstawie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta traktowane będzie jako finalne;
2.10.4. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

2.11. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany podczas rejestracji w terminie 7 (siedmiu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.

2.12. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w punkcie IV niniejszego Regulaminu.

2.14. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

2.15. Sklep może zamieścić na stronie internetowej Sklepu przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta, w wybrany przez Niego sposób. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

2.16. Zamówienia indywidualne (na zamówienie) można składać za pośrednictwem adresu e-mail Sklepu. W takim przypadku Sklep dokona orientacyjnej wyceny i prześle ją na wskazany przez klienta adres e-mail.

2.17. Czas realizacji zamówienia indywidualnego (na zamówienie) wynosi 30 dni, a w przypadku trudno dostępnych materiałów może się wydłużyć do czasu niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia.

2.18. Sklep obsługuje Klientów na terytorium Europy.

IIA WYPOŻYCZALNIA ODZIEŻY

2A.1. Sklep prowadzi również działalność usługową polegającą na okresowym wypożyczaniu odzieży do karmienia piersią.

2A.2. W celu zamówienia usługi wypożyczenia, Klient wybiera model, rozmiar oraz kolor odzieży, wskazuje datę rozpoczęcia oraz czas trwania Usługi wypożyczenia i wysyła zapytanie o dostępności na adres kontakt@boboco.pl.

2A.3. Okres wypożyczenia wynosi 4 dni kalendarzowe. Na ten czas składają się:

 • Dzień otrzymania zamówienia (Dzień 1)
 • Okres wypożyczenia (Dzień 2-3)
 • Dzień zwrotu (Dzień 4)

2A.3.1. Pierwszy oraz ostatni dzień usługi (Dzień 1 i 4) powinny być dniami roboczymi. W sytuacji, gdy dzień zwrotu Odzieży wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, zwrot Odzieży powinien nastąpić następnego dnia roboczego.

2A.4. Sklep potwierdza dostępność Odzieży wraz z informacjami (cena, charakterystyka, cechy, termin i sposób dostawy) oraz wysyła informację z instrukcją dotyczącą dalszych kroków realizacji zamówienia.

2A.5. W celu finalizacji transakcji, Klient dodaje do koszyka usługę wypożyczenia Odzieży w Sklepie oraz depozyt (jako osobny produkt w Koszyku). Po opłaceniu usługi oraz kosztów wysyłki, Sklep wysyła e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji. Opłacenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy najmu Odzieży. Kolejny e-mail Sklep wysyła do Klienta po nadaniu przesyłki.

2A.6. Klient ma prawo do zmiany terminu wypożyczenia, rozmiaru Odzieży oraz zamiany Odzieży na inną w miarę dostępności.

2A.7. Klient nie jest uprawniony do dokonywania poprawek krawieckich wypożyczonej Odzieży.

2A.8. Sklep ma obowiązek zawiadomić Klienta o braku zamówionej Odzieży w terminach wskazanych w zamówieniu nie później niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Klient może w takim przypadku wyrazić zgodę na zmianę terminów zamówienia, zrezygnować z zamówionej Odzieży i w jego miejsce wybrać inną lub całkowicie zrezygnować z wypożyczenia.

2A.9. Klient zobowiązany jest odesłać wypożyczoną Odzież w ostatnim dniu wynajmu. Zaleca się zwrot Odzieży przy wykorzystaniu opakowania, w którym zamówienie zostało doręczone celem jak najlepszego zabezpieczenia Odzieży.

2A.10. Po odesłaniu Odzieży Sklep w terminie 2 dni roboczych od jej otrzymania sprawdza Odzież pod kątem kompletności, uszkodzeń oraz zabrudzeń innych niż wynikających z użytkowania Odzieży zgodnie z przeznaczeniem. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów za drobne uszkodzenia oraz dające się usunąć zabrudzenia Odzieży.

2A.11. W przypadku stwierdzenia większych uszkodzeń, Sklep określa kwotę niezbędną do doprowadzenia Odzieży do stanu sprzed wypożyczenia. O stopniu uszkodzeń Sklep niezwłocznie informuje Klienta wysyłając e-mail na adres podany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

2A.12. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Sklep potrąca kwotę na naprawę Odzieży, określoną w pkt 2A.11., z otrzymanego depozytu.

2A.13. Za opóźnienia w zwrocie Odzieży Sklep może potrącić 15PLN za każdą rozpoczętą dobę zwłoki w zwrocie. Maksymalna kwota możliwa do potrącenia nie może przekroczyć kwoty wpłaconego depozytu.

III CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI

3.1. Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w polskiej walucie.

3.2. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki.

3.3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

3.4. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów i ponosi je Klient.

3.5. W momencie wyboru przez Klienta opcji dostawy Klient akceptuje regulamin wybranego dostawcy przesyłki.

3.6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, zalecane jest, aby Klient sprawdził w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki zalecane jest, aby Klient, wraz z kurierem, sporządził protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez klienta i kuriera. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie.

3.7. Odbierając przesyłkę, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niezastosowanie się do zaleceń nie wpływa na możliwość złożenia reklamacji w Sklepie.

IV DOPUSZCZALNE FORMY PŁATNOŚCI

4.1.Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać przelewem na podane konto Sklepu.

4.2. Zwrot środków następuje w takiej samej formie w jakiej została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V REKLAMACJE I ZWROTY TOWARU

5.1 Klient przyjmuje do wiadomości, iż z powodu likwidacji sklepu, odstąpienie od zawartej umowy nie jest możliwe na zamówienia złożone od godz. 21:30 dnia 12 stycznia 2020r. włącznie.

5.2. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1 i § 5 ust. 2. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

5.3. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sklepu.

5.4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przekazem pocztowym na wskazany adres lub przelewem na konto. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

5.5. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Sklepu. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów między Klientem a Sklepem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.

5.6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do określenia praw i obowiązków Klienta i Sklepu w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy o rękojmi przy sprzedaży.

5.7. Asortyment sklepu zakupiony w kategoriach "Outlet", "2 gatunek" oraz z likwidowanych kolekcji nie podlega zwrotom ani reklamacji.

Likwidacja kolekcji PREMIUM obowiązuje od 17 grudnia 2019r. do wyczerpania zapasów. 

Likwidacja pozostałego asortymentu sklepu obowiązuje od godz. 21:30 12 stycznia 2020r. do 21 lutego 2020r. lub do wyczerpania zapasów. 

VI PLIKI „COOKIES”

6.1. Szczegółowy opis zastosowanych plików cookies dostępny jest pod adresem www.boboco.pl/strona/polityka-prywatnosci.

VII ZWROTY NALEŻNOŚCI

7.1. Sklep dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, w przypadku:

7.1.1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
7.1.2. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
7.1.3. uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.

7.2. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Sklepem inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII NEWSLETTER

8.1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez stronę internetową. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

8.2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby do administratora danych lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Właściciel informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.

9.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie email przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9.3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt V niniejszego Regulaminu.

9.4. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

9.5. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

9.6. Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

9.7. Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

9.8. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając Im elektroniczną wiadomość na adresy email podane podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

9.9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

9.10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27 września 2018r.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

   (adres osoby składającej pismo)

                                                                                 Jadwiga Tarleton

                                                                ul. Cukrowa 15B/4

                                                                            52-316 Wrocław

                                                                           

Adres do doręczeń:                                                                            

BOBOCO

Paczkomat InPost WRO18M 

ul. Wałbrzyska 24, 52-314 Wrocław

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

Zakup produktów:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy: ………………………………………

Powód zwrotu (prosimy o opinię, co pozwoli nam lepiej dopasować ofertę dla naszych klientów):

 • ž za mały rozmiar
 • ž za duży rozmiar
 • ž nieodpowiedni kolor
 • ž inny: …………………………………………………………………………..

                                                                      ……………………………

                                                                    Data i podpis konsumenta

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

 ………………………………………………

       (adres osoby składającej pismo)

                                                                                 

Jadwiga Tarleton

ul. Cukrowa 15B/4

52-316 Wrocław

                                                                           

Adres do doręczeń:


BOBOCO

Paczkomat InPost WRO18M

ul. Wałbrzyska 24, 52-314 Wrocław

REKLAMACJA

Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy z dnia ...............................……………., której przedmiotem było ...................................................

......................................................................................................................................................

Przyczyna zgłoszenia reklamacji: ...............................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(należy dokładnie opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego *:

 1. 1. wnoszę o obniżenie ceny towaru do kwoty ............................................................ ;
 2. 2. wnoszę o usunięcia wady;
 3. 3. wnoszę o wymianę towaru na wolny od wad;
 4. 4. oświadczam, iż odstępuję od umowy.

                                                                      ……………………………

                                                                    Data i podpis konsumenta

* niepotrzebne skreślić

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj